Czy wiesz jakie masz talenty? StrengthsFinder

Czy wiesz, co Cię wyróż­nia spośród innych ludzi? W czym jesteś wyjątkowy? Czy wiesz jak to sprawdz­ić? Jeśli nie to przeczy­taj o teś­cie Gallu­pa i moich wraże­ni­ach po rozwiąza­niu go. Zawsze lubiłam rozwiązy­wać testy, które mogły mi powiedzieć coś o sobie. Łapałam chęt­nie ołówek do pisa­nia i z cieka­woś­cią uzu­peł­ni­ałam kole­jne pyta­nia. Ekscy­tac­ja wzięła także górę i tym razem, kiedy natknęłam się na test Gallu­pa.

O co w tym chodzi?

Test tal­en­tów Insty­tu­tu Gallu­pa  to narzędzie, które ma na celu odkrycie spośród 34 tal­en­tów 5 naj­moc­niejszych, które posi­adamy. Tal­ent to nat­u­ral­ny wzorzec myśle­nia, zachowa­nia, ułatwia­ją­cy zdoby­cie osiąg­nięć w pewnych polach. Na wyko­nanie tes­tu musimy przez­naczyć około 35 min­ut. Niżej przeczy­tasz, dlaczego zde­cy­dowałam się na wyko­nanie go.

Dlaczego nie umiemy się sami ocenić?

Jak­iś czas temu zupełnie przy­pad­kiem zdałam sobie sprawę, że mam prob­lem z oceną  siebie. Posi­adam dużo zain­tere­sowań i pojaw­ił się prob­lem, kiedy chcąc określić swój cel, nie potrafiłam powiedzieć w czym jestem dobra i jakie są moje moc­ne strony. Skąd się to bierze? Kiedy jesteśmy dzieć­mi rodz­ice pokazu­ją nam co jest dobre, a co złe. Uczą nas określa­nia rzeczy­wis­toś­ci, chwalą za to co nam wychodzi, a ganią za niepowodzenia. Dosta­je­my etyki­et­ki do czego się nada­je­my. Słyszymy, że jesteśmy human­ista­mi, umiemy gotować, a deko­rac­ja stołu na świę­ta to total­nie nie nasz baj­ka. Podob­nie rzecz ma się później w szkole. Oce­ny określa­ją nasz poziom umiejęt­noś­ci. Częs­to trzy­mamy się tego co wiemy, że umiemy robić i ani myślimy wys­taw­iać się poza stre­fę kom­for­tu.

Kiedy kończymy szkołę przy­chodzi dla niek­tórych (na przykład dla mnie!) etap prze­jś­ciowy. Nie mamy nad sobą nauczy­cieli ani niko­go kto powie nam jakie są nasze moc­ne strony. Sama odczułam to bard­zo moc­no, mimo tego że prze­cież ukończyłam stu­dia wyższe na akademii muzy­cznej, pody­plo­mowe na uni­w­er­syte­cie, kil­ka kursów i pra­cow­ałam już zawodowo dobrych kil­ka lat. Kiedy wypal­iłam się zawodowo, usi­adłam na krześle, rozłożyłam ręce i powiedzi­ałam mężowi, że ja chy­ba nic nie umiem. Robiłam w życiu masę rzeczy, od uczenia się łaciny i gre­ki, poprzez otrzy­manie nagrody Fry­dery­ka dla chóru, w którym śpiewałam, do prowadzenia zajęć dla dzieci z ele­men­ta­mi muzykoter­apii. Lubię gotować, intere­su­ję się psy­chologią i zdrowym stylem życia. Krę­ci mnie fotografia, a pra­ca w ogrodzie niesamowicie uspoka­ja. Wszys­tko to jed­nak nie dawało mi poczu­cia wiedzy o sobie, czyli: jaka konkret­nie jestem?

Dominik z Near-Per­fect Per­for­mance udostęp­nia tłu­maczenia opisów tal­en­tów w naszym języku, skąd się posiłkowałam.

Kawa na ławę: moje talenty

1. Strateg

Oso­by z tym tal­en­tem sprawnie tworzą alter­naty­wne ścież­ki postępowa­nia i potrafią wybrać najbardziej odpowied­nią. Chcą cią­gle próbować czegoś nowego.

W końcu zrozu­mi­ałam dlaczego tak lubię planować urządzanie mieszka­nia, wymyślam strate­gię najprost­szego wyjaz­du na zakupy i układam ścież­ki kari­ery zawodowej jak wieżę z drew­ni­anych klock­ów.

2. Indy­wid­u­al­iza­c­ja

Należy do dome­ny budowa­nia relacji. Oso­by z tym atry­butem zauważa­ją indy­wid­u­al­ny charak­ter każdego człowieka i potrafią dopa­sować do tego swo­je pode­jś­cie.

Ten tal­ent spraw­iał mi spore trud­noś­ci pod­czas pra­cy w szkole pod­sta­wowej i gim­naz­jal­nej. Wiecie jaki to dyskom­fort, gdy chce­cie każdego ucz­nia potrak­tować indy­wid­u­al­nie, wyko­rzys­tać jego oso­biste cechy i umiejęt­noś­ci, nie spy­cha­jąc przy tym resz­ty grupy trzy­dzi­es­tu uczniów na dal­szy plan? Sztu­ka kom­pro­misu i kom­bi­nowa­nia.

3. Empa­tia

Atry­but, przez który cza­sem myślę, że jestem nai­wnym cieni­asem. Wczuwam się i próbu­ję zrozu­mieć emoc­je drugiej oso­by. Inteligenc­ja emocjon­al­na to zde­cy­dowanie faj­na sprawa, jed­nak miękkiego ser­ca muszę stale pil­nować i ustaw­iać je do pio­nu za warkoczyk.

4. Ucze­nie się

Tal­ent, podob­nie jak pier­wszy należy do dome­ny myśle­nia strate­gicznego. Oso­by posi­ada­jące go stale chcą się uczyć nowych rzeczy i cią­gle pra­cow­ać nad sobą.

Sądzę, że to miejsce to najlep­szy dowód na to, że ucze­nie się spraw­ia mi fra­jdę. I to jaką!

5. Rozwi­janie innych

Oso­by z tym tal­en­tem potrafią rozpoz­nać i pomóc w roz­wo­ju potenc­jału innych.

Czy warto zrobić test gallupa?

To nie jest zwykły test jak tysiące innych krążą­cych w sieci. Mno­gość moich zain­tere­sowań zmieniła się z poczu­cia braku pro­fesjon­al­iz­mu na świado­mość tal­en­tu, który posi­adam. Zyskałam pewność do strate­gicznych skłon­noś­ci. Ter­az wiem, skąd się biorą niek­tóre moje zachowa­nia, i dlaczego tak, a nie inaczej. Po pros­tu, jestem sobą.

A Ty, rozpoz­na­jesz swo­je tal­en­ty?

 • Empa­tia i ucze­nie się to także moje tal­en­ty!
  Uczyć się uwiel­bi­am, choć potrze­bowałam zakończyć całą edukację, żeby to zrozu­mieć. Uczyć się uwiel­bi­am — ale po swo­je­mu, tego, co mi się przy­da­je lub co do mnie prze­maw­ia.
  Co do empatii — moim najwięk­szym prob­le­mem jest to, że chłonę emoc­je. Jak gąb­ka. Co wiąże się z dodatkowym obciąże­niem emocjon­al­nym.

  • Ja podob­nie, dopiero niedawno się zori­en­towałam 😉 Ale wszys­tko jeszcze przed nami 😉 Już mnie kuszą kole­jne kursy :p

 • Każdy test pozwala na reflek­sje po jego rozwiąza­niu, warto więc od cza­su do cza­su jak­iś zro­bić. Jestem zwolen­nikiem “beztestowych” odkryć w coachin­gu ale w doradztwie sto­su­je narzędzia. Test Gallu­pa jest wart polece­nia.

  • Coachem nie jestem, ale wyczuwam, że nie każdy test jest wart naszego cza­su. Ten mnie jed­nak pozy­ty­wnie zaskoczył🖒 poz­draw­iam

 • Cześć:) aż usi­adłam z wraże­nia, jak przeczy­tałam tytuł. Dosłown­ie w pn pisałam o tym u siebie;) zajrzyj jeśli masz ochotę, nie będę Ci spamować linkiem. jed­nym z moich tal­en­tów jest również empa­tia, to wiele ułatwia, praw­da?

  • mnie cza­sem utrud­nia, bo jestem z tych “za dobrych”;) Ale to dobry tal­ent <3

 • Jestem świado­ma swo­jego tal­en­tu do pisa­nia i inspirowa­nia ludzi. Korzys­tam z niego na co dzień — wspani­ałe uczu­cie 🙂

 • Zabier­am się do tego i zabier­am.
  Wyda­je mi się, że znam swo­je tal­en­ty, ale chci­ałabym sprawdz­ić swo­je wyobraże­nia o sobie 😉
  PS. Ale tu u Ciebie ład­nie!
  Poz­draw­iam serdecznie 🙂

  • Dzięku­ję 😊moc­no pracu­ję nad wyglą­dem, jeszcze trochę mi zostało😉
   Daj znać co Ci wyszło w teś­cie 😊