O MNIE


Bardzo się cieszę, że masz Chwilę Spokoju i możemy się poznać.
Mam na imię Asia, a to jest mój blog.

Podpowiadam jak można prowadzić autentyczne i inspirujące życie.

 

DAWNO DAWNO TEMU

 

Moja his­to­ria zaczęła się jakieś dwanaś­cie lat temu. Już wtedy wiedzi­ałam, że pisanie to coś dla mnie, choć w tam­tych cza­sach bardziej blog przy­pom­i­nał wirtu­al­ny pamięt­nik. Pisałam bard­zo częs­to i dłu­go, ale kiedy poświę­ciłam się stu­diom muzy­cznym w końcu zabrakło mi cza­su. Po lat­ach postanow­iłam wró­cić do tego co dawało mi niesamow­itą przy­jem­ność. Moje palce cza­sem same ener­gicznie odskaku­ją od klaw­iatu­ry, a głowa ukła­da zda­nia z słów. Dzię­ki temu, że wró­ciłam do tego co uwiel­bi­ałam, odkryłam na nowo fotografię. Zdję­cia robiłam od daw­na, jed­nak zawsze wydawało mi się to dla mnie za trudne, by przekroczyć próg try­bu man­u­al­nego. Życie jed­nak pokazu­je, że chcieć to móc i moją fotograficzną drogę też tu zna­jdziesz.  Dzię­ki zdję­ciom mam poczu­cie wyraże­nia siebie i tego, co i jak widzę.

 

AUTENTYCZNIE I INSPIRUJĄCO

 

Chwila spoko­ju to dobry czas na szukanie inspiracji, odna­jdy­wanie najlep­szej dro­gi wyraża­nia siebie poprzez fotografię, budowanie siebie i swo­jej mar­ki oso­bis­tej, czy też orga­ni­zowanie codzi­en­noś­ci, by po pros­tu żyło się lep­iej.

Jeśli szukasz chwili spoko­ju to zostań ze mną. Obiecu­ję, że będzie fajnie!

 

KILKA CIEKAWOSTEK?

- Lubię wcześnie wstawać. Oczy­wiś­cie jeśli się dobrze wyśpię!

- Przez wiele lat uczyłam się gry na fortepi­anie i skrzyp­cach, a także śpiewu klasy­cznego

- Mój mąż częs­to mnie myli z Małą Mi… Wolę nie pytać dlaczego 😉

- Nie lubię kawy. Codzi­en­nie rano ratu­je mnie czarna herba­ta w dużym kubku.

- Z wyk­sz­tałce­nia jestem dyry­gen­tką oraz ani­ma­torką kul­tu­ry

- Jestem żoną i peł­noeta­tową mamą, opiekunką 4 czarnych kotów i gru­bosza ster­czącego samot­nie na kuchen­nym para­pecie

- Bard­zo lubię prace w ogrodzie. Niezwyk­le mnie relak­su­je to grze­ban­ie w zie­mi!

- A może chcesz zerknąć na moją listę marzeń?

KONTAKT

Jeśli chcesz się ze mną skon­tak­tować to możesz to zro­bić tutaj. Nie krępuj się, nie gryzę 😉