Kategoria: zorganizowana codzienność

Jak sobie radzić ze stresem?

Początek miesią­ca niepo­zornie wytrą­cił mnie z ryt­mu jaki udało mi się już wypra­cow­ać. Staram się jed­nak powoli wskaki­wać na właś­ci­we tory i mam dziś dla Was wpis, na który wpadłam pod­czas jazdy samo­cho­dem. Znud­zona długą i samot­ną jazdą autem, włączyłam radio i trafiłam na audy­cję doty­czącą tego jak sobie radz­ić ze stre­sem. Wró­ciłam myśla­mi do moich mat­u­ral­nych cza­sów ( 9 lat!), wielu egza­m­inów i kon­certów na sce­nie, i postanow­iłam przeanal­i­zować jak sobie radz­iłam w trud­nych sytu­ac­jach. Read More

Czasem trzeba odpuścić

Tak bard­zo chci­ałam napisać dziś coś mądrego, takiego, że kap­cie spada­ją, kiedy się czy­ta. Bard­zo wierzyłam, że to się uda, mimo ostat­niego zmęczenia, kiep­skiego snu i braku cza­su. Pomi­mo tysią­ca min­ut, gdy zas­tanaw­iam się, kiedy pow­stanie post i czy to ma sens. Mimo słoń­ca i deszczu, rano lub wiec­zorem. Dziś Was przepraszam i mówię: nie dałam rady.

Read More

Czy ‘lepiej’ znaczy ‘więcej’?

Czy lep­iej znaczy więcej? Czy to co posi­adamy spraw­ia, że czu­je­my się wartoś­ciowi i określa nasz społeczny sta­tus? Nie wiem, ale od jakiegoś cza­su te pyta­nia nie dają mi spoko­ju.

Mieć dobrą pracę, samochód i mieszkanie ze sporym metrażem, czyli wiz­ja szczęśli­wego jutra. Zawsze tak myślałam. Read More

Kreatywnie z mind mapping. Poznaj genialną metodę!

Kiedy siadam przed klaw­iaturą małego czarnego lap­topa z kubkiem herbaty i nie mogę wymyślić nic, o czym chci­ałabym poczy­tać albo opowiedzieć, dopa­da mnie niepewność. Czu­ję że tracę grunt pod noga­mi, bo prze­cież jest tyle spraw i tem­atów do przeży­cia. Rwę z głowy włosy w kolorze tor­tu czeko­lad­owego, a nad­mi­ar myśli z niedo­borem gonią się na czas.

Z dedykacją dla takich chwil poz­nałam nieza­wod­ną metodę. Jest banal­nie pros­ta i szy­b­ka, a przy tym daje ogrom­ną swo­bodę. Read More

10 postanowień na nowy rok i lepsze życie

Co roku zas­tanaw­iamy się nad noworoczny­mi postanowieni­a­mi. Kośla­wo kreślimy je na papierze kalen­darza na nowy rok. Kart­ki pach­ną świeżym drukiem, sze­leszczą i szty­wną ugi­na­ją się pod opuszka­mi pal­ców. Co roku przed 1 sty­cz­nia myślimy jak zmienić swo­je życie. A może siebie?

Nigdy nie wychodz­iły mi takie postanowienia. Wpadałam na tysiąc pomysłów, ale do koń­ca sty­cz­nia niewiele z nich zostawało. Co więc mogę mówić na tem­at postanowień, których nie umiem real­i­zować? Read More