Kategoria: fotografia

Nauka fotografii dla początkujących — blogi inspirujących kobiet

Nau­ka fotografii chodz­iła mi po głowie dłu­go, dłu­go, i jeszcze dłużej. Mój dzi­adek robił piękne artysty­czne zdję­cia, tata też wie co zro­bić i jak ustaw­ić, gdy ma w ręku aparat. Postaw­iłam sobie za cel hon­oru przedłużyć trady­cję rodzin­ną, ale nie mogłam się oga­r­nąć i po pros­tu zacząć dłu­u­u­u­gi czas. Za dłu­gi 🙂

Myślałam, że to strasznie trudne i na pewno tego nie opanu­ję. Sądz­iłam, że jedynym wyjś­ciem jest szkoła fotografii. Jak bard­zo się myliłam, gdy zaczęłam szukać. Dziś mam dla Was kil­ka miejsc w sieci online, do których zaglą­dam reg­u­larnie, i z których nau­ka fotografii może nie jest zupełnie pros­ta, ale na pewno przy­jem­na, o! A to już coś 😉

JEST RUDO

Znakomitą część cza­su pokazu­ję innym, że wszys­tko jest możli­we, choć najczęś­ciej zaj­mu­je to więcej cza­su, niż początkowo zakładamy. SIĘ DA! to moje mot­to, które przele­wam w każdy blo­gowy artykuł. A no właśnie, okaza­ło się, że blo­gowanie daje mi dużo fra­jdy. Uczę pod­staw fotografii, wiary w siebie i zachę­cam do pięknego życia. Z pasją. Bo tylko takie ma sens. Mam ambic­je, aby i Tobie udowod­nić, że potrafisz!”

Armia rudzików cały czas rośnie w siłę, a Natalia w prosty i łatwy sposób przekazu­je pod­stawy fotografii i wiele inspiracji. Masa artykułów do przeczy­ta­nia i nauczenia, super porad­nik w dar­mowym ebooku, sklep z lekc­ja­mi. Nie będę dużo gadać, bo na pewno już tam wsiąk­liś­cie na amen 🙂

http://jestrudo.pl

STUDIO MIŁOŚĆ

Dziś oprócz robi­enia zdjęć, wspier­am kobi­ety, żeby same chwyciły za aparat i miały fra­jdę z robi­enia zdjęć. Fotografia jest pros­ta i przy­jem­na – naprawdę! Nie ma sen­su spinać się i kon­cen­trować na wytyka­niu błędów. Błędy bywa­ją fajne. (..) Ja sama pod­chodzę do fotografowa­nia na coraz więk­szym luzie  – i tego staram się uczyć.”

O Dominice już wspom­i­nałam nie raz i goś­ciłam we wpisie o kryzysie fotograficznym. Moż­na powiedzieć, że wytłu­maczy i pokaże Ci wszys­tko krok po kroku. Żału­ję, że tak rzad­ko pojaw­ia­ją się blo­gowe wpisy, ale Domini­ka nadra­bia to kobiecą grupą fotograficzną, gdzie podrzu­ca pomysły i daje niesamowite wspar­cie. Aut­en­ty­cz­na i naprawdę faj­na dziew­czy­na, pol­u­bi­cie ją!

www.studiomilosc.pl

WHITE EYED HUSKY

” Mniej więcej pięć lat temu postanow­iłam sobie, że nauczę się fotografii.(…) Nie sądz­iłam, że tworze­nie kadrów wciąg­nie mnie do tego stop­nia. Gdy­by ktoś mi kiedyś powiedzi­ał, że zajmę się tego typu twór­c­zoś­cią, na pewno bym w to nie uwierzyła.

U Moni­ki zna­jdziecie cud­ną fotografię zwierząt, trochę porad­ników fotograficznych, infor­ma­cji o sprzę­cie, obróbce zdjęć i wiele innych inspiracji. Moni­ka wykonu­je też pro­jek­ty graficzne. Jest świeżo i pięknie!

http://blog.whiteeyedhusky.pl/

MAGDALENA MIZERA

Tem­aty­ka blo­ga jest pros­ta – piszę o fotografii w jas­ny, lek­ki i ciekawy sposób. Piszę o moich doświad­czeni­ach, spostrzeże­ni­ach, ale także ciekawych miejs­cach jakie odwiedzam i fotogra­fu­ję.”

Na Magdę trafiłam w jed­nej z face­bookowych grup i nie pożałowałam. Jeśli kocha­cie bard­zo jasne, rozświ­et­lone bielą zdję­cia to Mag­da zaprowadzi Was w swój cud­owny świat i powie jak to robi. Jeszcze nie przeczy­tałam wszys­t­kich wpisów, ale jak tylko zna­jdę chwilę spoko­ju to lecę czy­tać i wzdy­chać do pięknych fotografii.

http://www.blog.magdalenamizera.pl/

FOTOGRAFIA COOLINARNA

Treś­ci, które tu zna­jdziecie w dużej mierze są pon­ad­cza­sowe. Mam jed­nak apetyt na więcej.”

Bom­ba! Miejsce pełne ciepła i spoko­ju, które zje­cie wzrok­iem. Asia rzu­ciła pracę na eta­cie, by zająć się zdję­ci­a­mi i na blogu uczy jej w prosty sposób. Nie czy­tałam, połknęłam wszys­tkie posty i chcę więcej. Jeśli robi­cie zdję­cia jedzenia musi­cie tam zajrzeć. Mni­am!

http://fotografiacoolinarna.pl/

Cytaty i zdję­cia zostały zacz­erp­nięte ze stron ich autorów.

Wyobrażam sobie jak ter­az inspirac­ja nakazu­je Wam wziąć aparat do ręki i próbować. Po napisa­niu tego pos­tu sama się nakrę­ciłam, ale oszczędzę Wam ujęć przy świ­etle żarów­ki 😉

Daj­cie znać, czy znaleźliś­cie coś dla siebie. A może macie inne miejs­ca, które warto odwiedz­ić? Podziel­cie się jeśli tak! 🙂 

Kryzys w nauce fotografii — jak go pokonać powie Ci Dominika ze Studio Miłość

To spot­ka także Ciebie. Zawsze się pojawi w nieod­powied­nim momen­cie. Potrafi zniechę­cić i odsunąć od Two­jej pasji. Kryzys w nauce fotografii może spotkać także Ciebie, ale dziś Domini­ka, która zawodowo zaj­mu­je się zdję­ci­a­mi udowod­ni Ci, że nie warto odpuszczać.

Read More

Hour by hour 2017, czyli fotografia codzienności

Kiedy tylko zobaczyłam u Kasi z Worqshop i Kasi z Anti­light wyzwanie fotograficzne Hour by hour wiedzi­ałam, że to przy­go­da w sam raz dla mnie. Strasznie spodobało mi się doku­men­towanie codzi­en­noś­ci w formie zdjęć, a dzię­ki temu wyzwa­niu chy­ba pobiłam swój reko­rd w ich dzi­en­nej iloś­ci!

Read More

Kilka nowych inspiracji, czyli przepiękne fotograficzne konta z instagrama

Dziś kil­ka inspiracji, które jeśli kocha­cie przy­rodę to zawład­ną Waszy­mi ser­ca­mi. Fotograficzne kon­ta z insta­gra­ma, które obser­wu­ję to piękne zachody słoń­ca, cud­owne, dzikie kra­jo­brazy, drewno i kwiaty. Mnie zatrzy­mu­ją na chwilę odd­ech i spraw­ia­ją, że ciężko wró­cić do rzeczy­wis­toś­ci, a także pokazu­ją, jak cud­owny mamy otacza­ją­cy nas świat.

Read More

Fotografia dla początkujących — Projekt 365 i podsumowanie po 4 miesiącach

Cześć! Fotografia dla początku­ją­cych to niełatwe zadanie. Na początku tego roku zupełnie niespodziewanie trafiłam na krót­ki film pro­mu­ją­cy Pro­jekt 365. Okaza­ło się, że jest to pro­jekt fotograficzny, a ja poiry­towana wieczną chę­cią robi­enia lep­szych zdjęć od razu przepadłam.

Read More